آیفسی ګروپ ته ښه راغلاست 

د اسلامي پانګونې او مالي کوپراتیفونو ګروپ (آیفسي ګروپ) په افغانستان کې له اسلامي پانګونې او مالي کوپراتیفونو (کوپراتیفونه) سره او یا افغاني کریډیټ یونیونه د تخنیکي مرستو، عامه پوهاوي، ظرفیت لوړولو او تمویل په برخو کې ملاتړ کوي.