Холодильники - Интернет-магазин бытовой техники
Популярные цифровые фотоаппараты

معرفی
انټرنشپ در آیفسی، سیستم آموزشی در جریان کار برای شاگردانی است که فارغ مکاتب بوده و فعلا یا در پوهنتون ها مصروف تحصیلات بوده و یا نتوانسته اند تا در پوهنتون ها داخله به دست آرند. انټرن (شاگردان آموزش کار) به طور معمول محصلین کالج و یا پوهنتون میباشند، اما آیفسی گروپ فارغین مکاتب را که میخواهد برای آینده شان تجارب و مهارت های جدید حاصل کنند، هم قبول میکند.
از جمله فارغین مکاتب افغانستان که هر سال برای دخول به پوهنتون ها تلاش میکنند، تنها شمار محدود آنها در پوهنتون ها به علت ظرفیت محدود شامل میگردند. این باعث میگردد تا شمار زیادی از شاگردان از تحصیلات عالی باز مانده و در عین حال با نبود وظایف روبرو گردند.
آیفسی گروپ فرصت انټرنشپ را به شاگردان ملی و بین المللی  که در صدد به دست آوردن تجربه در بخش سکتور مالی افغانستان اند، برای مدت زمان ۶ الی ۱۲ ماه مهیا میسازد. آیفسی گروپ با شاگردان کمک میکند تا در ارتباط به کار آموزش یابند و آنان را با شبکه ایفسی گروپ در افغانستان آشنا میسازد. آیفسی گروپ برای شاگردانی که این پروگرام را به پایان میرسانند، نقش خوب ماخذ را ایفا نموده و بر اساس پالیسی آموزش این گروپ برایشان دستمزد ماهانه نیز در نظر میگیرد.
طرح
•    تا حس مسئولیت مردم در مقابل ایفسی گروپ را وسعت دهد.
•    جوانان افغان را با مهارت های جدید آراسته و در ساحات مختلف عملیات ایفسی گروپ به تعداد کارمندان آموزش دیده افزایش دهد.
•    قدرت کاری و موثریت ایفسی گروپ را از طریق شاگردان رشد دهد.
•     
اهداف
•    تربیه نسل جدید کارمندان کوپراتیف ها و ایفسی گروپ
•    تا در تعداد فرصت های کاری افزایش یافته و برای شاگردان فرصت های کاری به میان آید.

Как наматывать боксерский бинт
Автомобильные GPS навигаторы