Холодильники - Интернет-магазин бытовой техники
Популярные цифровые фотоаппараты

ارزیابی و نظارت کوپراتیف ها در افغانستان برای فعالیت های موثر کوپراتیف ها اولویت دارد. ارزیابی و نظارت نه تنها موضوعاتی را که فعالیت های کوپراتیف ها را با مشکلات روبرو میسازد، نمایان میسازد، بلکه وسیله خوب جستجوی حل مشکلات  نیز میباشد. آیفسی گروپ از سوی هیئت مدیره و حمایت کننده گان مالی مسؤل دانسته شده تا نقش خود را در ارزیابی و نظارت کوپراتیف ها ایفا نماید، تا در کوپراتیف ها از مصؤنیت سرمایه در مورد قرض وابسته و کمک های مالی قبول شده اطمینان حاصل نماید. آیفسی گروپ ارزیابی و نظارت را به راه انداخته و فعالیت های درست را توصیه مینماید.


گروپ ارزیابی و نظارت آیفسی گروپ، فعالیت های کوپراتیف ها را با استفاده از یک تعداد سیستم ها و میتود های اثبات شده، ، (مانند PEARLS و راپور های میزان خطر و غیره) نظارت مینماید. این گروپ شامل ارزیابی کننده گان و نظارت کنندگان به سطح دفتر مرکزی و ولایات میباشد.

 

 

 

 

 

 

Как наматывать боксерский бинт
Автомобильные GPS навигаторы